Aalders Medisch Pedicure
1998-2023

Algemene voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN AALDERS MEDISCH PEDICURE 


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Aalders Medisch Pedicure en een cliënt waarop Aalders Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Diensten
Aalders Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


3. Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats.  Afspraken kunnen worden telefonisch of via email gemaakt worden.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Aalders Medisch Pedicure door te geven.  De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Aalders Medisch Pedicure 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Het niet hebben ontvangen van een e-mail reminder is geen geldige reden om een afspraak niet na te komen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het noteren van de afspraak. De e-mail reminder is slechts een extra service van de praktijk.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Aalders Medisch Pedicure  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bij verhindering van de afspraak door Aalders Medisch Pedicure, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.  Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Tarieven en betaling
Aalders Medisch Pedicure vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk.  De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw.  Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of  de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen.  In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen.  De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Aalders Medisch Pedicure.
Aalders Medisch Pedicure  is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

5. Personeel in de praktijk
Indien Aalders Medisch Pedicure dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.


6. Persoonsgegeven en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Aalders Medisch Pedicure. De persoonlijke gegevens worden door Aalders Medisch Pedicure opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist.  De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.


7. Geheimhouding
Aalders Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Aalders Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


8. Aansprakelijkheid
Aalders Medisch Pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Aalders Medisch Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.


9. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Aalders Medisch Pedicure. Diefstal wordt door Aalders Medisch Pedicure altijd gemeld bij de politie.


10. Garantie
Aalders Medisch Pedicure geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten.  Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.


11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Aalders Medisch Pedicure. Aalders Medisch Pedicure dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven.  Indien de klacht gegrond is dan zal Aalders Medisch Pedicure  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.  Indien Aalders Medisch Pedicure en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de  Geschillencommissie.


12. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen.  Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Aalders Medisch Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.


13. Recht
Op welke overeenkomst tussen Aalders Medisch Pedicure en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkoms
t..Privacy Policy Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers
Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Aalders Medisch Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


-         Administratieve doeleinde;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
-         Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-         De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Aalders Medisch Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-         Voornaam;
-         Tussenvoegsel;
-         Achternaam;
-         Meisjesnaam;
-         Adres
-         Postcode en woonplaats
-         (Zakelijk) Telefoonnummer;
-         (Zakelijk) E-mailadres;
-         Geslacht;
-         Naam huisarts of behandelend arts;
-         BSN nummer.


In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Aalders Medisch Pedicure Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.


Uw persoonsgegevens worden door Aalders Medisch Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
-         Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.
Aalders Medisch Pedicure voldoet aan de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
https://avg-ok.stichting-avg.nl/8d33d2b4-f980-46d6-92f7-9720c964a3e9hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aalders Medisch Pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Aalders Medisch Pedicure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers


Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Aalders Medisch Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde;
-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
-         Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-         De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Aalders Medisch Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-         Voornaam;
-         Tussenvoegsel;
-         Achternaam;
-         Meisjesnaam;
-         Adres
-         Postcode en woonplaats
-         (Zakelijk) Telefoonnummer;
-         (Zakelijk) E-mailadres;
-         Geslacht;
-         Naam huisarts of behandelend arts;
-         BSN nummer.


In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Aalders Medisch Pedicure. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.


Uw persoonsgegevens worden door Aalders Medisch Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
-         Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.
Aalders Medisch Pedicure voldoet aan de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
https://avg-ok.stichting-avg.nl/8d33d2b4-f980-46d6-92f7-9720c964a3e9